Pagina's

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1.1 Divecenter New Atlantis levert alleen binnen Nederland.
1.2 Divecenter New Atlantis verkoopt alleen aan personen die hun volledige naw gegevens opgeven (naam, verzendadres, geen postbus, e-mailadres en telefoonnummer).
1.3 Divecenter New Atlantis is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 02077776.

2.1 Na het kiezen van de producten kunt u overgaan tot het plaatsen van een bestelling. Op de pagina met de uitgezochte producten kun u nog een aanpassing maken in de benodigde hoeveelheden of een product wissen.
2.2 Kies dan voor 'Ga naar de kassa'. Vanaf dit moment wordt de site beveiligd d.mv. SSL. Alle gegevens worden nu gecodeerd en zijn onleesbaar voor de buitenwereld.
2.3 Na het versturen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging e-mail.
2.4 U kunt na deze bestelling de status van uw bestelling volgen als u zich persoonlijk heeft aangemeld.
2.5 Uw bestelling wordt dezelfde dag nog verwerkt, of de eerst volgende werkdag. Wanneer uw bestelling wordt verstuurd krijgt u een e-mailtje van Divecenter New Atlantis.
2.6 Bij de geleverde producten zit een pakbon met daarop vermeld de bestelde producten. Bewaar deze bon! Samen met de 2 eerder genoemde e-mails is deze bon het bewijs van bestelling en aflevering.

3.1 Alle prijzen worden vermeld in euro's en zijn inclusief 21% BTW.
3.2 Betaling onder rembours. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betaling.
3.3 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Divecenter New Atlantis als gevolg van de niet nakomingen door de koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
3.4 In geval van niet-tijdig betaling is Divecenter New Atlantis bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) leveringen op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.

4.1 Divecenter New Atlantis neemt alle mogelijke maatregelen om de in formatie die u ons stuurt te beschermen. We gebruiken Secured Socket Layer (SSL) voor de verwerking van de bestellingen waardoor de informatie gecodeerd wordt verzonden.
4.2 Divecenter New Atlantis is zich er volledig van bewust dat je vertrouwelijke informatie naar ons stuurt. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend alleen gebruikt voor het verwerken van uw bestelling.
4.3 Divecenter New Atlantis zal op geen enkele manier uw gegevens doorspelen aan andere bedrijven of organisaties.
4.4 Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met het verzamelen en interngebruiken van uw gegevens door Divecenter New Atlantis, zoals vermeld in artikel 4.2.

5.1 Op de Internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als absolute termijn. Divecenter New Atlantis is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet in voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Divecenter New Atlantis zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Divecenter New Atlantis. De eigendom gaat over bij aflevering. 
5.4 Divecenter New Atlantis is gerechtigd de bestelling in gedeelten af te leveren. De extra kosten van de nalevering worden door Divecenter New Atlantis gedragen.

6.1. Voor vragen over uw bestelling, kun u een e-mail sturen naar verkoop@Divecenter New Atlantis.com. of bellen naar 0598 38 06 88. Vergeet niet uw bestelnummer te vermelden. 
6.2. Voor commentaar en suggesties kun u een e-mail sturen naar info@Divecenter New Atlantis.com . Wij kunnen niet alle e-mail beantwoorden, wel zullen we uw suggesties bekijken en overwegen.

7.1 Divecenter New Atlantis levert alle producten met fabrieksgarantie (minimaal 1jaar). Indien u meer informatie wilt over garantie bij een bestelling e-mail dan naar info@Divecenter New Atlantis.com .

8.1. U meldt het defecte of niet complete product aan bij Divecenter New Atlantis. Dit kunt u doen door middel een e-mail, brief of telefoon. Onder vermelding van uw klantennummer en uw bestelnummer.
8.2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij uw aanvraag in behandeling. Wij streven er naar om u uiterlijk de volgende werkdag een formulier met daarop het retournummer te mailen. Vervolgens kunt u het product terugsturen. 
8.3. is heel belangrijk dat u het product compleet, in de originele verpakking terugstuurt. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport. Tenzij anders vermeld, dient een afgedrukte kopie van de retourbevestiging (via e-mail door Divecenter New Atlantis naar u gestuurd) te zijn bijgevoegd. Vervolgens kunt u het opsturen naar:
Divecenter New Atlantis Bv
8.4. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt de garantie. Indien het product onzorgvuldig is verpakt kunnen kosten voor her verpakking en reparatie worden doorberekend. Indien de fout aan onze kant ligt (niet compleet artikel of niet werkend) zijn de kosten van verzending voor onze rekening. In overige gevallen zijn de kosten voor verzending, voor uw rekening. U bent dan zelf verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens transport naar ons magazijn. Dit kan niet worden verhaald op onze transportverzekering. 
8.5. Na ontvangst van een door u verzonden product sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor alle aangeboden producten te laten controleren om te bepalen of de klacht-/storingsmelding terecht is. Indien de opgegeven klacht/storing niet wordt geconstateerd, worden onderzoekskosten ad. € 35,00 in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. 
8.6. En hoe lang moet ik dan wachten? Dat hangt af van de situatie. Er zijn 3 varianten:
8.6.1. Wanneer en product binnen 3 weken na onze factuur datum defect raakt, wordt bij acceptatie direct een nieuw product opgestuurd. Mocht het product echter niet in aanmerking komen voor deze regeling, wordt automatisch de normale garantieprocedure van kracht. Dit geldt ook voor producten waarvoor de fabrikant geen BBA-regeling kent. Let op! Indien u een nieuw product besteld voordat het defecte product als BBA is geaccepteerd doet u dit op eigen risico. 
8.6.2. De artikelen vertonen defecten binnen de garantieperiode
Wij hanteren voor al onze producten de fabrieksgarantie vanaf het tijdstip van onze aflevering. Binnen deze periode nemen wij alle kosten van de garantieafhandeling op ons. Geretourneerde producten worden door de fabrikant gerepareerd. Bepaalde defecte producten worden direct omgeruild, zonder dat wij kosten in rekening brengen. De doorlooptijd bedraagt 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen. 
8.6.3. De artikelen vertonen defecten buiten de garantieperiode 
Deze afhandeling geldt voor producten die buiten de garantietermijn van de fabrikant vallen, niet bij ons aangekocht zijn of buiten garantie vallen wegens onzorgvuldig gebruik of onzorgvuldige verpakking voor transport naar ons. Vooraf worden alle kosten door middel van een schriftelijke prijsopgave voor akkoord aan u voorgelegd. Bij het niet akkoord gaan van de prijsopgave worden onderzoekskosten ad. ? 35,00 doorberekend, eventueel vermeerderd met de kosten die door derde partijen aan ons worden berekend. Ook hier bedraagt de doorlooptijd 3 weken, te berekenen vanaf de dag dat wij het product van u in ontvangst hebben genomen.

9.1. Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 
9.2 Indien de Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Divecenter New Atlantis zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de koper aan Divecenter New Atlantis betaalde. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.

10.1 In geval van overmacht is Divecenter New Atlantis niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

11.1 Divecenter New Atlantis kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 
11.2 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Divecenter New Atlantis ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Divecenter New Atlantis en de koper is Nederlands recht van toepassing

 

Eigendomsvoorbehoud: alle producten blijven eigendom van New Atlantis V.O.F. totdat het volledige factuurbedrag is voldaan!

 • Hits: 20369

Coachingcentre

Welkom bij Coachingcentre.nl

Coachingcentre.nl is opgericht door Gerard Oijnhausen, eigenaar New Atlantis. Als trainer/coach heb ik bewezen ervaring in expertise. Ik werk met hartstocht en aantoonbaar resultaat.

Ik ben een betrokken partner op het gebied van commercie & communicatie voor organisaties en individuen in heel Nederland. Oijnhausen Coaching & Training Centre is een van de oprichters van de netwerkorganisatie Midden Groningen. Dit betekent dat er altijd een vervangende professional van vergelijkbaar niveau en met aansluitende visie voor je beschikbaar is.

Daarnaast heb ik een veel ervaring in het trainen van Instructeurs voor diverse sporten maar ook voor de medische kant.

Aanbod

Al onze coachingstrajecten zijn op maat omdat geen één bedrijf of persoon hetzelfde is.

 • Coaching

  Mogelijke thema’s voor coaching zijn vragen over de omgang met baas of collega, over iets dat je wilt of moet leren, loopbaanvraagstukken of andere ‘problemen’ waar je in het leven tegen aanloopt.
 • Presenteren

  Op natuurlijke wijze leer je je toehoorders te boeien zonder dat dit geweld doet aan je eigen authenticiteit. Met de presentatietechnieken die passen bij jouw persoonlijke stijl vergroot je je zelfvertrouwen om krachtig en enthousiast voor een groep te gaan staan.
 • Teambuilding

  Het succes van teambuilding is altijd afhankelijk van maatwerk. Het traject begint dan ook altijd met een intake gesprek om een inventarisatie te kunnen maken van lopende zaken, wensen en behoeften. Het team moet zelf invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en doelstellingen van het programma.
 • Acquisitie voor professionals

  Na afloop van deze training kun je overtuigend verkopen zonder ‘verkoperig’ over te komen. Je gaat effectief om met bezwaren, neemt de leiding in het gesprek. Je herkent koopsignalen en acteert hierop.
 • Profileren op de beurs

  Na afloop van deze workshop: Weet je wat de eigenschappen zijn van de 'ideale' beursverkoper. Je kent de de do's & don'ts van op de beurs staan en je hebt een krachtige elevator pitch. Je hebt tevens geleerd hoe je contact maakt met een beursbezoeker.
 • Commercie

  Verkopen is een vak. Commerciële vaardigheden kun je leren, trainen en oefenen. Verkopers en salesmensen moeten scoren, omzet genereren, target halen, nieuwe klanten werven en winstgevende orders binnenhalen.
 • Klantgerichtheid

  Professioneel en klantgericht aan de telefoon. Het accent ligt op het servicegericht en efficiënt behandelen van vragen en problemen van klanten. Telefoongesprekken verlopen gemakkelijker omdat je weet hoe je je doel bereikt.
 • Timemanagement

  Timemanagement bestaat niet. Je kunt wel leren jezelf te managen, zodat je niet constant het idee hebt opgeslokt te worden door de tijd.

Individuele- of organisatie coaching

In het schema vindt u de verschillende coachingsonderdelen. Tijdens het intakegesprek zal naar voren komen waar uw of de behoefte van uw organisatie liggen op het gebied van coaching.

Organisatie coaching bestaat uit:
- Corporate coaching
- Coaching op creatie
- Teamcoaching

Individuele coaching bestaat uit:
- Executive coaching
- Coaching op competenties
- Coaching op zingeving en overtuigingen
- Loopbaancoaching

Lees meer: Coachingcentre

 • Hits: 27109

PADI

Divecenter New Atlantis verzorgd al ruim 20 jaar PADI Duikopleidingen

Leren duiken is één van de meest waardevolle ervaringen in je leven. Je PADI-brevet behalen zal je perceptie van de wereld, zowel die boven als die onder het wateroppervlak, voor altijd veranderen.

Het theoriedeel van de cursus is zodanig van opzet dat je in je eigen tempo op momenten dat het jou uitkomt kunt leren. Rond de theorie online of bij een PADI-duikcentrum af.

Onder direct toezicht van een instructeur leer je duikvaardigheden aan in een zwembad of in water met dezelfde duikcondities als een zwembad. Terwijl je de nieuwe vaardigheden aanleert krijg je zelfvertrouwen om later in het buitenwater, zoals een meer of de zee, te gaan duiken.

Bereid je voor om alles wat je geleerd hebt in alle vrijheid in het buitenwater toe te passen en te ervaren. Zodra je de lesduiken in het buitenwater naar tevredenheid van de instructeur hebt afgerond behaal je het PADI Open Water Diver-brevet. Vanaf dat moment breekt het onvergetelijke avontuur aan.

Introductieduik zwembad€17,50

Introductieduik zwembad
€17,50

PADI - Divemaster

PADI - Divemaster

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (OFA)

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (OFA)

Introductieduik buitenwater€35,-

Introductieduik buitenwater
€35,-

DAN On-site Neurological Assessment for Divers (NEURO)

DAN On-site Neurological Assessment for Divers (NEURO)

IAHD Instructeur, cross-over

IAHD Instructeur, cross-over

DAN First Aid (FA)

DAN First Aid (FA)

DAN Automated External Defibrillator (AED)

DAN Automated External Defibrillator (AED)

PADI - Seal team

PADI - Seal team

Padi - Advanced Open Water

Padi - Advanced Open Water

PADI - Rescue Diver

PADI - Rescue Diver

PADI - Open water diver €425,-

PADI - Open water diver
€425,-

DAN Basic Life Support

DAN Basic Life Support

IAHD - Open Water Diver

IAHD - Open Water Diver

IAHD Piratenvis duiker

IAHD Piratenvis duiker

DAN Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)

DAN Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)

Padi - Open Water Diver

Padi - Open Water Diver

IAHD Duikpartner

IAHD Duikpartner

 • Introductieduik zwembad
  €17,50

  Introductieduik zwembad€17,50
 • PADI - Divemaster
 • Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (OFA)

  Prijs op aanvraag

  DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries (OFA)
 • Introductieduik buitenwater

  €35,-

  Introductieduik buitenwater€35,-
 • Neurological Assessment for Divers (NEURO)

  Prijs op aanvraag

  DAN On-site Neurological Assessment for Divers (NEURO)
 • IAHD Instructeur, cross-over

  Prijs op aanvraag

  IAHD Instructeur, cross-over
 • First Aid (FA)

  Prijs op aanvraag

  DAN First Aid (FA)
 • Automated External Defibrillator (AED)

  Prijs op aanvraag

  DAN Automated External Defibrillator (AED)
 • PADI - Seal team

  PADI - Seal team
 • Padi - Advanced Open Water Diver

  Padi - Advanced Open Water
 • PADI - Rescue Diver

  PADI - Rescue Diver
 • Open Water Diver

  €425

  PADI - Open water diver €425,-
 • Basic Life Support

  Prijs op aanvraag

  DAN Basic Life Support
 • Open Water Diver

  Prijs op aanvraag

  IAHD - Open Water Diver
 • Piratenvis duiker

  Prijs op aanvraag

  IAHD Piratenvis duiker
 • Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)

  Prijs op aanvraag

  DAN Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)
 • Padi - Open Water Diver

  Padi - Open Water Diver
 • Duikpartner

  Prijs op aanvraag

  IAHD Duikpartner
 • Maak kennis met de onderwaterwereld!

  Tijdens de introductieles bij Duikschool New Atlantis maak je kennis met de prachtige duiksport.

  Doel van de cursus:
  Na een korte uitleg ga je al snel onder leiding van een ervaren instructeur het zwembad in, om kennis te maken met het ademhalen onder water met behulp van persluchtapparatuur. Stap voor stap leer je door eenvoudige oefeningen op een veilige en gecontroleerde manier te genieten van de basis van de duiksport.

  Minimum eisen:
  Minimaal 8 jaar en aantoonbare zwemvaardigheid.

  Bij deze cursus is inbegrepen:
  Intree zwembad, Theorieles, Korte uitleg over de duiksport, Gebruik duikuitrusting, Duikoefeningen in het zwembad, Evaluatie en een informatiepakket.

  NB:
  Schrijf jij je na de introductieles in voor de WOSD cursus Zelfstandig Duiker of de PADI cursus Open Water Diver, dan krijg je het cursusbedrag van deze introductieles terug als korting op het cursusgeld!

 • Houd jij van duiken? Wil jij dit met anderen delen op een manier zoals je dit nooit eerder gedaan hebt? Volg dan de PADI Divemaster-cursus en maak van je hobby je werk. Duikers kijken op tegen een Divemaster omdat deze een leider is die toezicht houdt op anderen en hen stimuleert. Als Divemaster ga je niet alleen veel duiken maar ervaar je ook het plezier dat je hebt als je anderen net zo veel van duiken genieten als jij.

  De PADI Divemaster-cursus is je eerste brevet op het niveau van duikprofessional. Door samen te werken met een PADI-instructeur scherp je je duikvaardigheden aan. Zo leer je moeiteloos te zweven en verfijn je je reddingsvaardigheden zodat je eenvoudig op algemene problemen kunt anticiperen en deze kunt oplossen. Je doet duikkennis en managementvaardigheden op, en je leert toezicht houden waardoor je een voorbeeld wordt duikers om je heen.

  Als PADI Divemaster neem je de leiding terwijl je toezicht houdt bij duikactiviteiten en je assisteert bij duikcursussen. Of je nu wil werken bij een duikbestemming ergens ver weg, of voor een duikcentrum bij jou in de buurt, op jou wacht het avontuur van je leven. PADI Divemasters zijn gerespecteerde duikprofessionals die onderdeel uitmaken van de grootste en meest populaire duikorganisatie ter wereld – PADI.

  PADI Rescue Divers van minstens 18 jaar oud kunnen deelnemen aan de PADI Divemaster-cursus. Je moet ook:

  • In de afgelopen 24 maanden een cursus Emergency First Response Primaire en Secundaire Zorg (reanimatie en eerste hulp) hebben gevolgd.
  • Beschikken over een medische verklaring die niet langer dan 12 maanden geleden is ondertekend door een arts.
  • Minimaal 40 duiken gemaakt en gelogd hebben om aan de cursus te beginnen en minimaal 60 om te kunnen worden gebrevetteerd.

  Overigens kunnen ook kwalificerende brevetten van andere trainingsorganisaties voldoen – vraag dit na bij je PADI Instructor.

 • Opleidingsinformatie:

  De DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries, of Scuba Oxygen Provider, is een opleiding bedoeld om op te leiden in het herkennen van duikverwondingen en medicinale zuurstof eerste hulp te verlenen in afwachting van de lokale medische hulpdiensten.
 • Beschrijving

  Tijdens de introductieles van Duikschool New Atlantis maak je kennis met de prachtige duiksport.

  Doel van de cursus:
  Na een korte uitleg ga je al snel onder leiding van een ervaren instructeur het Veenmeer in, om kennis te maken met het ademhalen onder water met behulp van persluchtapparatuur. Stap voor stap leer je door eenvoudige oefeningen op een veilige en gecontroleerde manier te genieten van de basis van de duiksport.

  Minimum eisen:
  Minimaal 8 jaar en aantoonbare zwemvaardigheid.

  Bij deze cursus is inbegrepen:
  Theorieles, Korte uitleg over de duiksport, Gebruik duikuitrusting, Duikoefeningen in het Veenmeer, Evaluatie en een informatiepakket.

  NB:
  Schrijf jij je na de introductieles in voor de WOSD cursus Zelfstandig Duiker of de PADI cursus Open Water Diver, dan krijg je het cursusbedrag van deze introductieles terug als korting op het cursusgeld!

 • Opleidingsinformatie:

  De DAN On-Site Neurological Assessment for Divers is een opleiding waarbij je leert hoe je een neurologisch onderzoek dient uit te voeren bij een duiker met een mogelijke duikverwonding. De informatie die hiermee verkregen wordt helpt de duiker te overtuigen van de noodzaak van zuurstof eerste hulp en helpt de duikarts te beslissen in de juiste behandeling.
 • Opleidingsinformatie:

  Voor Instructeurs van andere duikorganisaties die IAHD Instructeur willen worden bestaan er IAHD cross-over opleidingen.

  De IAHD cross-over opleidingen zijn ontwikkeld om duikinstructeurs van erkende duikorganisaties die kennis en ervaring te geven die hij of zij nodig heeft om op een veilige en ontspannen manier mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking op te leiden en te brevetteren. Daarnaast mag de IAHD Instructeur ook de IAHD Partner opleidingen verzorgen en, na toestemming van IAHD, alle IAHD specialty opleidingen geven waarvoor hij/zij een brevet op instructeurniveau heeft van een erkende duikorganisatie.

  Omdat een IAHD Instructeur direct verantwoordelijk is voor zijn/haar cursisten en assistenten zijn de eisen voor deze opleiding hoog. Daarom hebben de IAHD cross-over opleidingen geen vast, standaard programma, maar worden op individuele basis opgezet. Het voordeel is dat de betreffende cross-over kandidaat de informatie die hij of zij al weet niet opnieuw hoeft te leren, maar alleen die informatie krijgt, die als aanvulling nodig is om gecertificeerd te worden als IAHD Instructeur.

  De informatie die in een IAHD Cross-over opleiding kunnen zitten zijn:
  – De IAHD Standaards en Procedures;
  – Het ISO normeringsysteem;
  – De IAHD opleidingen en opleidingsorganogrammen;
  – Het IAHD Digital Learning System (D-learning);
  – Theoretische en praktische lespresentaties door middel van modulaire didactiek en aangepast aan de kennis en mogelijkheden van de geestelijk en/of lichamelijk beperkte cursist;
  – De IAHD Duikplanner;
  – De IAHD (duik)vaardigheden;
  – Het IAHD leden login systeem;
  – Het IAHD instructeur login systeem.

  Voorvereisten*:
  • Minimum leeftijd: meerderjarig;
  • Aantoonbare zwemvaardigheid;
  • Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
  • Ondertekende verklaring van begrip;
  • Ondertekende IAHD licentie overeenkomst;
  • Minimaal 120 gelogde duiken in het logboek (exclusief opleidingsduiken);
  • In het bezit van een erkend duikinstructeur brevet in actieve status;
  • In het bezit van een erkend onderwater navigatie brevet;
  • In het bezit van een erkend nachtduiker brevet;
  • In het bezit van een erkend (multi-level) diepduiker brevet;
  • In het bezit van een erkend apparatuur specialist brevet;
  • In het bezit van een erkend reddingduiker brevet;
  • In het bezit van een erkend eerste hulp en reanimatie brevet;
  • In het bezit van een erkend brevet voor het toedienen van medicinale zuurstof.

  *Omdat IAHD zijn volledige opleidingssysteem heeft ontwikkeld volgens de ISO normen en richtlijnen, kan het zijn dat een cross-over instructeur kandidaat nog aanvullende brevetten dient te halen voordat hij of zij de volledige bevoegdheid krijgt van het betreffende IAHD Instructeur niveau.

  Bevoegdheden:
  Deze zijn afhankelijk van het instroomniveau en zijn gelijk aan de bevoegdheden zoals die voor het betreffende IAHD instructeur niveau geldt. Kijk bij de andere IAHD kaderopleidingen voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende niveaus.
 • Opleidingsinformatie:

  Een cursus die bedoeld is om mensen met een BLS-certificaat op te leiden om Eerste Hulp aan volwassen slachtoffers met niet-levensbedreigende verwondingen te verlenen. Hoewel de cursus opgezet is om samen met de DAN BLS cursus gegeven te worden, kan hij ook als extra module aangeboden worden aan mensen die al een DAN BLS brevet of een ander BLS certificaat volgens de ERC richtlijnen hebben. In een echte ongevalsituatie zijn de eerste Hulpvaardigheden de volgende stap na het verlenen van effectieve BLS.
 • Opleidingsinformatie:

  Automated External Defibrillator (AED)

  Deze cursus is een beginnerscursus, bedoeld om mensen op te leiden om de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van BLS technieken en daarbij een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.
 • Beschrijving

  Het PADI Seal Team is er voor jonge duikers die op zoek zijn naar plezier en actie in het zwembad, met de spannende AquaMissions.
  Heb je je weleens afgevraagd hoe het zou zijn als je gaat duiken met flitslichten, hoe je digitale onderwaterfoto's kunt maken of hoe je moeiteloos als een astronaut door het water kunt zweven? Naast het aanleren van de basisvaardigheden voor duiken, zijn er ook de speciale Aquamissions zoals wrakduiken, navigeren, zweven in het water, bewustzijn van de onderwaterwereld en nog veel meer. PADI Seal Team omvat het doen van maffe dingen in het zwembad, vrienden maken, en delen in het avontuur van de onderwaterwereld.

  Academische

  In het PADI Seal Team programma leer je verantwoordelijkheid en respect voor de onderwaterwereld. Het bestaat uit twee delen.
  Deel een, AquaMissions 1 - 5, bestaat uit de basisvaardigheden van het duiken, zoals ademhalen onderwater, masker klaren, automaat terugvinden en een rondje zwemmen zodat je ervaart hoe het is om gewichtloos te zijn. Elke sessie duurt ongeveer een uur. Als je deze AquaMissions afrondt, kun je lid worden van het PADI Seal Team. Je ervaring telt mee als je oud genoeg bent om de PADI Open Water Diver-cursus te volgen.

  Deel twee, 10 speciale AquaMissions, omvat avonturen zoals het herkennen van onderwaterleven, zoeken en bergen, en snorkelduiken. Rond deze allemaal af en je wordt PADI Master Seal Team Member – waarmee je deel gaat uitmaken van een elitegroep van jonge duikers.

  Duikuitrusting

  Tijdens het PADI Seal Team-programma leer je de basisduikuitrustinggebruiken, bestaande uit masker, snorkel, vinnen, automaat, trimvest, meters en een duikfles.
  Breng een bezoek aan je plaatselijk duikcentrum om je te laten informeren over de duikuitrusting en om advies te vragen aan je PADI Seal Team Leader (oftewel PADI-instructeur) over hoe je je kunt voorbereiden.

  Ga Van Start

  Neem contact op met je PADI-duikcentrum of -resort over wanneer je kunt deelnemen aan het programma en begin met het PADI Seal Team Crew-Pak. Dit pakket bestaat uit alles wat een lid van het PADI Seal Team nodig heeft om zich voor te bereiden op de AquaMissions: een leuke video, activiteitenboek met puzzels, en logboekblaadjes om je avonturen op bij te houden.

 • Ontdekken, Plezier hebben, Ervaren

  Daar draait het in de PADI Advanced Open Water Diver-cursus om. Je hoeft niet “gevorderd"(Engels: advanced) te zijn om deze cursus te volgen. Hij is bedoeld om jou te laten vorderen met duiken, zodat je er direct nadat je het PADI Open Water Diver-brevet hebt gehaald mee kunt beginnen. De cursus helpt je door middel verschillende Adventure-duiken meer zelfvertrouwen op te bouwen en je duikvaardigheden uit te breiden. Je kunt verschillende specialty's uitproberen en doet onder begeleiding van je PADI-instructeur meer ervaring op. Je logt de duiken en ontwikkelt vaardigheden, en vindt nieuwe manieren om plezier te halen uit het duiken.

  Ontvang vrijstelling! Elke Adventure-duik telt mee als eerste duik van de betreffende PADI Specialty Diver-cursus. Heb je al een specialty-cursus gevolgd, bespreek dan met je instructeur of die als Adventure-duik kan meetellen

  Voor wie is deze cursus bedoeld?

  PADI (Junior) Open Water-duikers die ten minste 12 jaar oud zijn mogen zich voor de Advanced Open Water Diver-cursus aanmelden. Duikers die jonger zijn mogen alleen aan bepaalde Adventure-duiken deelnemen. Vraag dit na bij je PADI-instructeur.

  Als je al een Advnture Diver bent, hoef je nog maar twee extra Adventure-duiken te doen om in aanmerking te komen voor het Advanced Open Water Diver-brevet.

  Je zet samen met je instructeur je leerweg uit door te kiezen uit een lange lijst Adventure-duiken. Er zijn twee verplichte duiken: een diepe duik en onderwaternavigatie. De overige drie duiken kun je vrij kiezen. In totaal maak je dus vijf duiken.
  Tijdens de diepe Adventure-duik leer je hoe je duiken moet plannen als je rekening moet houden meet lichamelijke effecten en uitdagingen die een diepe duik met zich meebrengen. De Adventure-duik voor onderwaternavigatie is er om je navigatievaardigheden voor op kompas zwemmen te verfijnen en om beter te leren navigeren met behulp van vinslagen, visuele kenmerken en op tijd.

  De andere kennis en vaardigheden die je opdoet zijn afhankelijk van je interesse en welke Adventure-duiken je kiest. Zo kun je kiezen uit fotografie, perfect uittrimmen, visidentificatie, wrakduiken nog veel meer.

  Het is mogelijk om studiepunten te krijgen voor de Advanced Open Water Diver-cursus.

  Duikuitrusting

  Naast de basisduikuitrusting heb je een kompas en een duikmes of ander snijwerktuig nodig. Afhankelijk van de Adventure-duiken die je gaat volgen, kun je ook nog andere apparatuur nodig hebben. Zo heb je uiteraard een droogpak nodig voor de Dry Suit Adventure-duik en een sidemount configuratie voor de Sidemount Adventure-duik. Je PADI-instructeur zal je uitleggen welke uitrustingstukken er nodig zijn en kan eventueel andere apparatuur voorstellen, zoals een duiklamp voor nachtduiken of een hefballon voor zoeken en bergen .

  Schrijf je in voor Advanced Open Water Diver Online – de e-learningoptie van PADI – om direct van start te gaan. Via het op internet gebaseerde systeem leer je over ongeveer zeven van de populairste Adventure-duiken. De verplichte diepe duik en de onderwaternavigatieduik zitten daar ook bij, en daarnaast de Adventure-duiken voor bootduiken, nachtduiken, perfect uittrimmen, onderwaterbiologie en wrakduiken. Je leert in je eigen tempo via het gebruiksvriendelijke, interactieve programma. Je hebt ook toegang tot de online versie van het Adventures in Diving-cursushandboek en je kunt de hoofdstukken voor de andere Adventure-duiken doornemen. Je PADI-instructeur zal je hierin begeleiden.

  Je kunt er ook voor kiezen de papieren versie van het Adventures in Diving-cursushandboek door te nemen en de Adventures in Diving-video (op DVD) te bekijken.

 • Beschrijving

  Heb je altijd al willen leren duiken, ongeëvenaarde avonturen willen beleven en zien hoe de wereld er onder water uitziet? Dan begint het voor jou hier. Haal je duikbrevet met de PADI Open Water Diver-cursus – ’s werelds populairste en meest erkende duikcursus. Miljoenen mensen voor jou hebben al door deze cursus leren duiken en de wonderen van de onderwaterwereld ontdekt.

  PADI (Junior) Adventure Open Water Divers van minimaal 12 jaar oud die ook de Underwater Navigation Adventure Dive (onderwaternavigatie) hebben gedaan mogen deelnemen aan de Rescue Diver-cursus. Je moet ook de Emergency First Response Primaire en Secundaire Zorg-cursus (reanimatie en eerste hulp) in de afgelopen 24 maanden hebben gevolgd. Je mag deze cursus echter ook tijdens de Rescue Diver-cursus volgen. Je instructeur kan ook gelijktijdig met de cursus de PADI Emergency Oxygen Provider-cursus geven.

  Academische:
  De PADI Rescue Diver-cursus bereidt je voor op het omgaan met duiknoodgevallen, zowel de ernstige als de minder ernstige, door verschillende technieken toe te passen. Aan de hand van theorie en reddingsoefeningen leer je waar je op moet letten en hoe je daar op moet reageren. Tijdens de reddingsscenario's pas je je kennis en vaardigheden toe. Onderwerpen die behandeld worden zijn: Zelfredzaamheid
  Stress bij andere duikers herkennen en ermee omgaan
  Omgaan met een noodgeval en nooduitrusting
  Duikers redden die in paniek zijn
  Bewusteloze duikers redden
  Mogelijk kun je ook studiepunten krijgen voor de Rescue Diver-cursus – vraag je instructeur.

  Weinig tijd? Dan is de PADI Scuba Diver-cursus wellicht iets voor jou.

  Duikuitrusting:
  Je zult gebruik maken van je basisduikuitrusting en van een pocketmasker om aan de wateroppervlakte te kunnen beademen. Tijdens de oefeningen zul je ook gaan werken met een zuurstofsysteem, drijfmiddelen, markeringsboeien en wellicht zelfs een reanimatiepop. Je PADI Instructor zal de uitrusting met je doornemen die je nodig hebt en komt eventueel met de suggestie om nog extra uitrusting aan te schaffen. Bijvoorbeeld een eigen zuurstofsysteem dat tijdens je hele duikcarrière nuttig zou kunnen zijn.

  Check bij het duikcentrum bij jou in de buurt of je alles hebt wat je nodig hebt voor je duikavonturen.

 • Opleidingsinformatie:

  Vereisten voor deelname:
  Om een PADI duiker te worden moet je je prettig voelen in het water en redelijk kunnen zwemmen.

  Je dient over een goede gezondheid te beschikken, in het bijzonder met betrekking tot ademhaling en bloedcirculatie. Op mentaal gebied dien je een volwassen instelling te hebben, een goed beoordelingsvermogen en zelfdiscipline om de richtlijnen en procedures te volgen welke nodig zijn om veilig te duiken. De minimum leeftijd voor brevettering als duiker is 15 jaar, kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen deelnemen aan de Junior Open Water cursus.

  PADI Open Water duikers zijn gekwalificeerd om:
  Zonder begeleiding te duiken, waarbij de kennis en vaardigheden welke in de cursus geleerd zijn, worden toegepast binnen de grenzen van de opleiding en ervaring;
  Duikuitrusting en andere diensten te verkrijgen;
  Duiken binnen de maximale duik tijd te plannen, uit te voeren en in het logboek in te vullen, met afdoende uitrusting en met een buddy in omstandigheden waarin ze opleiding en/ of ervaring hebben;
  De opleiding voort te zetten met een “Adventure Dive” in een PADI Advanced Open Water Diver programma of in een PADI specialty cursus.

  Wat houdt de cursus in?

  De Open Water cursus is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Men start met het theorie gedeelte; deze bestaat uit theorielessen, zelfstudie van de Open Water Diver Manual, tussentoetsen en een examen. De vaardigheden, die tijdens de theorie reeds aan de orde zijn gekomen, worden in het zwembad geoefend.
  Na afronding van de zwembadsessies, worden de duiken in buitenwater afgelegd.

  Wanneer alle onderdelen met goed resultaat zijn afgerond, vindt brevettering plaats. Het Open Water Diver opleidingsprogramma is modulair opgebouwd en wordt in principe als volgt gegeven: Na het succesvol afronden van theorieles nummer 1 t/m 3, de zwembad duiken 1 t/m 3 en de buitenduiken 1 en 2 kan men gebrevetteerd worden als PADI Scuba Diver.

  Na het succesvol afronden van de volledige opleiding wordt men gebrevetteerd als PADI Open Water Diver, een brevet dat wereldwijd erkend wordt.

  Als gebrevetteerd PADI Open Water Diver mag je: Zelfstandig met een andere duiker recreatieve duiken plannen en maken tot een diepte van 18 meter.
  Deelnemen aan het Advanced programma of diverse Specialty ‘s Wereldwijd materiaal huren bij duikcentra.
  Deelname voorwaarden:

  Minimum leeftijd:
  Open Water Diver brevet – 15 jaar,
  Junior OWD brevet – 10 jaar
  Medische verklaring.
 • Opleidingsinformatie:

  De Basic Life Support cursus is een beginneropleiding bedoeld om mensen de eerste levensreddende handelingstechnieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.
 • Opleidingsinformatie:

  De IAHD Open Water Duiker opleiding zorgt ervoor dat de duiker met een lichamelijke of geestelijke beperking de vereiste kennis en vaardigheden leert om veilig te duiken in een open water omgeving.

  Alle trainingen zijn gebaseerd op het zo goed en veilig mogelijk uitvoering van de vereiste doelstellingen. Omdat niet elke duiker dezelfde beperking heeft, wordt er tijdens de opleiding gekeken wat de duiker wel en niet kan beheersen en wordt de opleiding daarop aangepast.

  De IAHD opleiding “Open Water Duiker (Open Water Diver)” bestaat uit verschillende delen:

  IAHD OWDTheoretische kennis:
  In dit deel leer je hoe de duikapparatuur functioneert en welke eisen er aan de duikapparatuur gesteld worden. Daarnaast leer je hoe je lichaam reageert op de onderwateromgeving en welke tijd- en dieptelimieten je in acht moet nemen tijdens het recreatie scuba duiken. Ook wordt de veiligheid aan de waterkant en onderwater natuurlijk uitgebreid behandeld.

  Praktische vaardigheden:
  In dit deel ga je, samen met je duikinstructeur, in een zwembad of beschut water leren hoe je om moet gaan met je duikapparatuur en hoe je je dient te gedragen in de onderwaterwereld.

  Buitenwater oefeningen:
  In dit deel leer je niets nieuw meer maar laat je zien dat je in staat bent om het geleerde allemaal in de praktijk uit te voeren. Samen met je duikinstructeur doorloop je, in het buitenwater, alle oefeningen nog een keer en ervaar je de vrijheid van het gewichtsloos zijn en ga je genieten van die adembenemende onderwaterwereld.

  Voorvereisten:
  • Minimum leeftijd 14 jaar;
  • Aantoonbare zwemvaardigheid (zwemdiploma niet noodzakelijk);
  • Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
  • Ondertekende verklaring van begrip.

  Bevoegdheden:
  • Geen decompressieduiken met persluchtapparatuur;
  • Maximum duikdiepte: 20 meter;
  • Duiken met een andere duikers (afhankelijk van het partner niveau).
 • Opleidingsinformatie:

  Dit programma is ontwikkeld voor kinderen en volwassenen met een geestelijke beperking die in het zwembad willen ervaren wat het is om te duiken en om je vrij te kunnen bewegen. Spelenderwijs worden diverse vaardigheden geleerd door middel van leuke interactieve en uitdagende oefeningen.

  Na afronding van dit programma is de "Piratenvis duiker" geen volwaardige scuba duiker. Hiervoor dient de "Beschermd Water duiker" of "Open Water duiker" opleiding gevolgd te worden.

  De IAHD opleiding "Piraten Vis Duiker (Pirate Fish Diver)" bestaat uit verschillende delen:

  Theoretische kennis:
  Omdat de IAHD Piraten Vis Duiker opleiding geen volledige duikopleiding is, maar meer een 'geestelijke uitdaging' die de grenzen van de cursist verkent, is de theoretische kennis geheel afhankelijk van de cursist. Afhankelijk van wat de cursist begrijpt zal de IAHD instructeur meer of minder kennis overdragen aan de cursist.

  Praktische vaardigheden:
  In dit deel ga je, samen met je duikinstructeur, in een zwembad de schat van de Piratenvis opzoeken. Door middel van 6 verschillende (duik)opdrachten verzamelt de Piratenvis duiker aanwijzingen waardoor deze schat gevonden wordt.

  Voorvereisten:
  • Minimum leeftijd 12 jaar (of het geestelijke vermogen hebben van een 12 jarig kind);
  • Aantoonbare zwemvaardigheid (zwemdiploma niet noodzakelijk);
  • Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
  • Ondertekende verklaring van begrip.

  Bevoegdheden:
  • Alleen geen decompressieduiken met persluchtapparatuur in het zwembad;
  • Maximum duikdiepte: 2 meter;
  • Alleen maar duiken in een zwembad onder direct toezicht van een IAHD Instructeur Assistent of hoger in actieve status.
 • Opleidingsinformatie:

  Deze cursus, First Aid for Hazardous Marine Life Injuries, is een beginnerscursus die bedoeld is om het algemene duik- (en geïnteresseerd niet-duik-) publiek op te leiden om gevaarlijke zeedieren te herkennen, mogelijke verwondingen door gevaarlijke zeedieren te herkennen, om eerste hulp te verlenen bij verwondingen door gevaarlijke zeedieren en om verwondingen door gevaarlijke zeedieren te vermijden.
 • Beschrijving

  Heb je altijd al willen leren duiken, ongeëvenaarde avonturen willen beleven en zien hoe de wereld er onder water uitziet? Dan begint het voor jou hier. Haal je duikbrevet met de PADI Open Water Diver-cursus – ’s werelds populairste en meest erkende duikcursus. Miljoenen mensen voor jou hebben al door deze cursus leren duiken en de wonderen van de onderwaterwereld ontdekt.

  Om je in te kunnen schrijven voor de PADI Open Water Diver-cursus (of Junior Open Water Diver-cursus) moet je ten minste 10 jaar oud zijn. Je moet voldoende zwemvaardig zijn en een goede, lichamelijke conditie hebben. Eerdere ervaring met duiken is niet verplicht.

  Academische:
  De PADI Open Water Diver-cursus bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  Theorie (online, zelfstudie of klassikaal) om de basisbeginselen van het duiken te leren begrijpen
  Beschutwaterduiken om de basisduikvaardigheden aan te leren Buitenwaterduiken waar je de vaardigheden echt in de praktijk gaat brengen en ontdekken!
  Afhankelijk van waar je woont, kun je studiepunten krijgen voor de Open Water Diver-cursus.

  Weinig tijd? Dan is de PADI Scuba Diver-cursus wellicht iets voor jou.

  Duikuitrusting:
  Tijdens de PADI Open Water Diver-cursus leer je de basisduikuitrusting te gebruiken, waaronder een masker,, snorkel, vinnen, ademautomaat, trimvest en duikfles. Het soort uitrusting dat je zult gebruiken hangt af van de omstandigheden waarin je gaat duiken: in tropisch water, gematigd of koud water.

  Vraag bij het duikcentrum bij jou in de buurt na wat voor uitrusting je tijdens de cursus zult gebruiken en bespreek met je PADI-instructeur wat je verder nog nodig hebt.

 • Opleidingsinformatie:

  De IAHD Duikpartner opleiding is een gevorderden duikopleiding die ontworpen is om gebrevetteerde (reddings)duikers op te leiden in het begeleiden van duikers met een beperking.

  De IAHD opleiding “Duikpartner (Dive Partner)” bestaat uit verschillende delen:

  Theoretische kennis:
  In dit deel leer je hoe je om moet gaan met de verschillende typen beperkingen en de psychologische aspecten die daarmee te maken hebben. Daarnaast leer je ook hoe je signalen moet geven aan bijvoorbeeld een blinde duiker. Natuurlijk worden ook diverse hulpmiddelen en medische situaties behandeld.

  Praktische vaardigheden:
  In dit deel ga je tijdens verschillende duiken leren hoe je met een persoon met een beperking dient te duiken. Ook leer je hoe je een duiker met een beperking in en uit het water moet halen. Daarnaast help je een duikplanning op te zetten en ga je een noodassistentieplan opzetten.

  Voorvereisten:
  • Minimum leeftijd 16 jaar;
  • DAN Basic Life Support of een equivalent;
  • DAN Oxygen Provider of een equivalent;
  • Reddingsduiker zijn van een erkende organisatie;
  • Ten minste 40 gelogde duiken in het logboek (exclusief opleidingsduiken);
  • Goedgekeurde medische keuring (niet ouder dan 1 jaar);
  • Ondertekende verklaring van begrip.

  Bevoegdheden:
  • Assisteren van een duiker met een beperking aan de waterkant;
  • Monteren en demonteren van de duikapparatuur van de duiker met een beperking;
  • Duiken met duikers die een lichamelijke of geestelijke beperking hebben.

"Ik steek mijn hoofd onder water en ben al mijn zorgen kwijt". Dit is een uitspraak van Gerard Oijnhausen en bijna alle duikers zullen hier mee kunnen instemmen. Dat ontspannen gevoel en het gevoel van gewichtloosheid onderwater maakt de duiksport tot een unieke sport in zijn soort.

De aarde bestaat uit 70% water en er valt nog genoeg te ontdekken in de onderwaterwereld.

Een aantal punten wat duiken zo leuk maakt:

De gewichtloosheid - een gevoel dat verder alleen astronauten kunnen meemaken

Ontspannend en rustgevend - haast en snelheid zijn er niet bij onderwater

De fantastische natuur van de onderwaterwereld - geen duik is gelijk

Enorme variëteit aan onderwaterleven - onder water bestaan er meer verschillende soorten planten en dieren dan boven water

Sociaal - duiken doe je altijd minimaal met twee personen. Ook voor niet duikers is het gezellig aan de waterkant

Duiken is geweldig, ook in Nederlandse wateren. Kom bij ons duiken en maak het zelf mee!

Lees meer: PADI

 • Hits: 7318

Duikcentrum het Veenmeer

Duikcentrum het Veenmeer

Het Veenmeer is een duikplas in het Noorden van Nederland en de thuisbasis van Divecenter New Atlantis. Het behoort tot de top 10 van de mooiste duikstekken in Nederland. Het is gelegen in Tynaarlo.
Scoll verder naar beneden

Duikcentrum het Veenmeer

Gevarieerd aanbod onderwater

Het Veenmeer trekt duikers aan door zijn gevarieerd aanbod onderwater. Zo ligt er een klein wrak genaamd het Juweeltje en nog diverse andere objecten zoals een deltavlieger, een caravan, een ijsco*nieuw, helicoptersimulator, kreeftenwand en nog meerdere kleinere objecten waar het toch leuk is om tegen te komen onderwater.

Het Veenmeer is ook een ideale duikplek om een opleiding te volgen. Het heeft een maximale diepte van 18 Meter en heeft vele stukken waar de oefeningen geoefend kunnen worden. Verder is het zicht over het algemeen redelijk goed maar zodra het flink geregend heeft kan het zicht aardig teruglopen. Dit is natuurlijk ideaal voor je opleiding aangezien je dan onder begeleiding van een instructeur hebt meegemaakt hoe het is om "slecht zicht" te hebben onderwater.

Er zijn diverse duikscholen aanwezig in en rond het Veenmeer. En er zijn dan ook haast altijd wel duikers te vinden aan het Veenmeer. Wilt u uw cilinder vullen? Bij Duikcentrum het Veenmeer hebben we een 24/7 selfservice station.
 • Vulstation New Atlantis

  VULSTATION

  Tussen duiken door ( of na het duiken ) uw cilinder weer gevuld? Maak gebruik van ons 24x7 beschikbaar vulautomaat.

  De automaat vult op basis van €0,50 cent per keer. 

  Komt u vaker langs om cilinders te vullen kunt u gebruik maken van ons jaar abonnement. Hier betaalt u 1 keer per jaar een bedrag en kunt u het hele jaar onbeperkt vullen van uw duikcilinder.
  Wij kunnen uw cilinder 200 bar vullen.

  Dit kan alleen tijdens de openingstijden van het duikcentrum in Het Veenmeer. Ook is het mogelijk om meerdere cilinders in 1 keer te vullen.

  Certficaat lucht 2023 Veenmeer

 • VERHUUR VAN DUIKMATERIALEN

  Voor beginnende duikers die nog geen of weinig eigen duikmaterialen hebben of voor gevorderde duikers die eens ander materiaal willen proberen heeft New Atlantis een volledige lijn duikmaterialen voor de verhuur. Voor prijzen mail ons met wat je nodig bent qua materiaal.

  Voor het huren gelden enkele regels / normen:

  - Geldige legitimatie en duikbrevet kunnen tonen.
  - De huurder is persoonlijk verantwoortdelijk voor alle kosten die voortvloeien uit beschadiging, vermissing, diefstal of waterschade.
  - Bij schade of verlies is de verhuurder gerechtigd de borg bij zich te houden, tot de juiste hoogte van de schade of het bedrag van vervanging is vastgesteld. Bij verlies of niet te herstellen goederen zal de verkoopwaarde van het artikel in rekening worden gebracht.
  - Alle apparatuur dient grondig gereinigd teruggebracht te worden. Bij het vuil inleveren van het materiaal zal € 5,- attribuut in rekening gebracht worden.
  - Tijdig reserveren. Materialen worden op volgorde van aanmelding verhuurd;
  - Bij annulering in minder dan 1 week voor de besproken huurdatum is de helft van de huur verschuldigd;
  - Zelf ophalen en uiterlijk 1/2 uur voor sluitingstijd retour;
  - Al het materiaal moet bij terugkomst goed gespoeld en onbeschadigd zijn;
  - Controleer vooraf op beschadigingen;
  - Bij beschadiging zelf de reparatiekosten betalen. Natuurlijk dient u ons hiervan op de hoogte te stellen;
  - Bij verlies of onherstelbare beschadiging geldt 60% van de nieuwwaarde betalen;
  - Voor donateurs van 'Stichting Duikcentrum New Atlantis' geldt een korting van 40% op de materialen die gehuurd worden.

  Als u belang heeft bij het huren van duikmateriaal kunt u het beste even contact met ons opnemen om eventuele teleurstelling te voorkomen. U kunt ons bereiken via de telefoon: 0598-380688 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Entree kosten

  Veel duikers komen Het Veenmeer bezoeken. Het Veenmeer ligt op de camping 't Veenmeer en hiervoor moet entree betaalt worden.

  Een dagentree kost € 5,- per persoon.

   

 • Duiken in de wintermaanden

  In de wintermaanden wordt er nog altijd gedoken door duikers van New Atlantis, heb je zin om mee te duiken? Neem dan eerst even contact met ons op ivm beperkte openingstijden. Daarnaast hebben we het volgende geregeld:

  Lekker warm duiken en snorkelen in Roden bij sportcentrum de Hullen , maar ook in de Kalkwijk in Hoogezand

  Ben je geintresseerd om eens een introductieduik te komen maken, of wil je graag ook een duikopleiding volgen? Neem dan even contact met ons op voor meer informatie.

 • Camping

  Camping en villapark 't Veenmeer

  Nabij het fraaie brinkdorp Zuidlaren en in het gevarieerde stroomdallandschap van de Drentse Aa vindt u Villapark Akenveen en Recreatiecamping 't Veenmeer. Deze combinatie van het fraaie villapark, de gezellige familiecamping, de prachtige door bronwater gevoede recreatieplas en de ligging direct aan het nationaal Beek- en Esdorpenlandschap de Drentse Aa heel bijzonder en welhaast uniek te noemen.

  Deze combinatie biedt voor iedere vakantiegast een vakantie op maat, met een scala aan voorzieningen om u tijdens uw vakantie ook echt vakantie te laten vieren. Want op vakantie betekent ook een beetje jezelf verwennen en veel vertier voor de kinderen.

  Zo is er een uitstekend, gezellig en betaalbaar restaurant, veel speelvoorzieningen en een gevarieerd programma op verantwoorde wijze de jeugd van het park een onvergetelijke vakantie zal bezorgen. Daarnaast zijn er goede "mooi- en minder mooi weer" -accommodaties in de omgeving.

  Het Villapark Akenveen is enkele jaren geleden nieuw gebouwd; een ambitieus project in een zeldzame omgeving. De villa's zijn grotendeels particulier bezit en voldoen allemaal aan het hoge eisenpakket dat wij stellen als voorwaarde voor
  de verhuur. Dankzij de royale opzet van het park en de ruime kavels heeft iedere villa een eigen mooi uitzicht over het water of de omgeving.

  Kijk voor meer informatie op www.campingveenmeer.nl

Ons duikcentrum bij het Veenmeer

 • 2

 • Letsgodive

 • 7

 • 8

 • 10

 • Zicht

  1-5 meter
 • Soort duik

  Kantduik
 • Parkeren

  Voldoende mogelijkheid
 • Afstand naar water

  Minder dan 50 meter
 • Geschikt voor

  Opleidingen, beginnende duikers, introductieduiken, diepduiken, groepen, invaliden, nachtduiken, bedrijfstrainingen
 • Diepte

  Tot 17 meter
 • Onderwaterleven

  Snoek, baars, zeelft, karper, voorn, zoetwaterkreeft, zwanemossel

Openingstijden

Wij zijn bij Het Veenmeer alleen open op afspraak

Voor problemen met het vulstation neem contact op met:
Gerrit Wolf
Mob: 0653972387

Duikcentrum het Veenmeer

Zuidlaarderweg 37
9482 TV Tyynaarlo

53.0838,6.6364

Duikcentrum het Veenmeer / New Atlantis
Zuidlaarderweg 37 - 9482 TV - Tyynaarlo

 • Stap 1

 • Stap 2

 • Stap 3

 • Stap 5

 • Stap 6 Goed 2

 • Stap 8

Duikcentrum het Veenmeer is ook te vinden op:

Lees meer: Duikcentrum het Veenmeer

 • Hits: 25842

Privacy verklaring

Privacy policy New Atlantis

New Atlantis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming.

New Atlantis gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kun je geven door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op regelmatige basis houd ik ook een enquête om feedback te verzamelen. Hiervoor deel ik een link in het bestelproces. Het delen van feedback in de enquête is anoniem en hiervoor zullen dus geen gegevens worden verzameld.
 • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik je naam en e-mailadres. Deze gegevens heb ik nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
 • Voor het adverteren op Facebook en Instagram maak ik gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over jou bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie mijn producten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot jou als persoon.

Samenwerking met derde partijen

New Atlantis werkt samen met de volgende partijen:

 • ABN AMRO ontvangt je naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van jouw persoonsgegevens verwijs ik je graag naar de privacyverklaring van Abn Amro  voor meer informatie. www.abnamro.nl
 • Transip is de host van deze website. Alle gegevens die je via mijn website ter beschikking stelt worden opgeslagen op de servers van Transip, Transip heeft de benodigde beveilingstechnieken toegepast en het is de hen op grond van de verwerkingsovereenkomst verboden gegevens in te zien dan wel te verstrekken aan derde tenzij zij hier op grond van een wettelijk voorschrift toe gehouden zijn.

 Daarnaast gebruikt New Atlantis cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat je bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

 Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

De verschillende typen cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

Cookie keuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.

Sociale media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.

Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

New Atlantis verkoopt je gegevens niet

New Atlantis zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Bewaren van persoonlijke gegevens

Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 1 jaar bewaard. Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard tot je jezelf afmeldt voor de nieuwsbrief.

Jouw gegevens inzien

Je hebt altijd het recht om de door New Atlantis opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met je verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Via deze mail kun je ook contact opnemen als je bezwaar wil maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.

Heb je jezelf aangemeld voor de nieuwsbrief, en stel je hier niet langer prijs op, dan kun je jezelf altijd uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat ook een link om je persoonlijke gegevens na te kijken en te corrigeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door New Atlantis en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding

Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens

New Atlantis
Wilhelminastraat 2
9611JW Sappemeer

Voor vragen, opmerkingen of andere zaken ben ik telefonisch bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 16:00-21:00 via +31 (0) 598 380688. Buiten deze tijden en niet-telefonisch contact ben ik ook bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 • Hits: 67538

Meer artikelen...

Logo DAN Europe
Logo IAHD
Logo PADI
Logo WOSD