Het duikcentrum dat meer geeft dan duikopleidingen alleen!

Algemene Leveringvoorwaarden

Versie 2013.1

Artikel 1: Definities

New Atlantis / Shop2Dive: de verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper of opdrachtgever of eenieder die met New Atlantis / Shop2Dive een overeenkomst aangaat of wil aangaan; sprake kan zijn van een zakelijk afnemer; een afnemer die handelt uit uitoefening van een bedrijf of beroep; of van een consument; eenieder die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
Het product: het product dat; of producten die middels het sluiten van een overeenkomst tussen New Atlantis / Shop2Dive en u tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden. Sprake kan ook zijn van de levering van een dienst uit hoofde van een reparatie of modificatie aan apparatuur/hardware van de afnemer;
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden welke uniek door New Atlantis / Shop2Dive en franchisenemers gehanteerd worden en waarop intellectueel eigendom berust; in alle andere gevallen prevaleert het Nederlands recht;

Artikel 2: De overeenkomst

De afnemer accepteert bij opdrachtgeving aan New Atlantis / Shop2Dive deze voorwaarden; van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke acceptatie door New Atlantis / Shop2Dive worden afgeweken; in alle andere gevallen persisteert New Atlantis / Shop2Dive in onverkorte handhaving van deze voorwaarden; ook franchisenemers van New Atlantis / Shop2Dive hanteren integraal deze voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
New Atlantis / Shop2Dive en haar franchisenemers behouden te allen tijde het recht om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen; bij herhaalde aankopen erkent de afnemer dat deze voorwaarden ter hand zijn gesteld;
De overeenkomst is tot stand gekomen: bij opdrachtgeving in één van de winkels van New Atlantis / Shop2Dive of direct na verstrekking van de persoonlijke gegevens van de afnemer bij een eventuele internetbestelling via de internetsite van New Atlantis / Shop2Dive;

De aanbetaling: bij het aangaan van een overeenkomst met een zakelijke afnemer is New Atlantis / Shop2Dive altijd gerechtigd een aanbetaling te vragen en geldt geen maximum percentage.
Prijswijziging: indien na het sluiten van een overeenkomst met een niet-zakelijke afnemer een wijziging van de prijs optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen worden wel aan de zakelijke afnemer doorberekend.

De overeenkomst tot koop middels de internetwinkel Shop2Dive is tot stand gekomen:

  1. na plaatsing van de bestelde artikelen in de zogenaamde winkelmand;
  2. de selectie van de afnemer van de betaal- en verzendmethode;
  3. de invoer van de unieke persoonsgegevens door de afnemer;
  4. de verzending door de afnemer van deze gegevens en de bevestiging van de ontvangst van de bestelopdracht door New Atlantis / Shop2Dive
  5. ingevolge de benodigde wettelijke voorschriften zal New Atlantis / Shop2Dive de vereiste bevestigingsgegevens aan de afnemer per het aangegeven e-mailadres retourneren;

Artikel 3: Eigendomvoorbehoud

New Atlantis / Shop2Dive blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan New Atlantis / Shop2Dive heeft voldaan. De afnemer is gehouden voor zorgvuldig behandeling zorg te dragen en ontbeert het recht deze zaken, zolang (gedeeltelijk of geheel) onbetaald, aan derden af te staan, in onderpand te geven of in de ruimste zin te vervreemden totdat de gehele koopsom en eventuele interest en gemaakte kosten volledig aan New Atlantis / Shop2Dive zijn betaald.

Artikel 4: Levertijd

New Atlantis / Shop2Dive zal binnen redelijke termijn de bestelde goederen afleveren of verzenden onder de bij artikel 2 overeengekomen betalingsmethode. Indien de betreffende goederen wegens overmacht niet leverbaar zijn is New Atlantis / Shop2Dive gerechtigd gelijksoortige materialen of apparatuur aan de afnemer te leveren. Indien de prijs van deze vervangingen hoger is dan de overeengekomen prijs van de eerder bestelde artikel(en) is New Atlantis / Shop2Dive gerechtigd dit prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen. 
Zo ook is dan de afnemer gerechtigd om, na schriftelijke annulering binnen 48 uur na mededeling door New Atlantis / Shop2Dive, de overeenkomst terzake die artikelen te annuleren. Het is derhalve mogelijk dat een overeenkomst tot koop van diverse artikelen partieel zal kunnen worden ontbonden.
New Atlantis / Shop2Dive is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden uit het niet op tijd kunnen leveren van bestelde producten.

Artikel 5: Annulering

Bij aankoop in de winkels van New Atlantis / Shop2Dive heeft New Atlantis / Shop2Dive het recht om coulancehalve en onverplicht al dan niet niet-gebruikte, en voorzien van ongeopende en ongeschonden verpakkingen, terug te nemen en is zij vrij om hierop een korting toe te passen. Nimmer zal New Atlantis / Shop2Dive in voornoemde situatie verplicht zijn om deze goederen terug te nemen.
Aankopen via de internetwinkel van New Atlantis / Shop2Dive welke door de afnemer geannuleerd worden dienen binnen 7 dagen na de ontvangst van het artikel/de bestelling geretourneerd te worden zonder nadere opgave van reden. Het artikel/de bestelling dienen zich nog in de ongeopende en onbeschadigde verpakking te bevinden en zijn ongebruikt. De kosten en risico van het retour zenden zijn voor risico van de afnemer. New Atlantis / Shop2Dive zal binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het artikel/de bestelling het aankoopbedrag hiervan restitueren onder eventuele verrekening van door de afnemer of onder diens verantwoordelijkheid veroorzaakte schade. Te allen tijde behoudt New Atlantis / Shop2Dive het recht om een retour zending te weigeren indien blijkt dat een artikel beschadigd is door een oorzaak welke niet verwijtbaar is aan de zijde van New Atlantis / Shop2Dive. New Atlantis / Shop2Dive zal deze weigering dan schriftelijk motiveren aan de afnemer.

Artikel 6: Garantie

Conform de geldende wettelijke vereisten gelden voor het product de toepasselijke wettelijke garantievoorwaarden. Indien blijkt dat de afnemer het product, al dan niet opzettelijk, onkundig heeft gebruikt en door dit toedoen schade is ontstaan, is New Atlantis / Shop2Dive gerechtigd de reparatie-aanvraag ingevolge de garantievoorwaarden te weigeren; er zijn dan geen garantie van toepassing. Te allen tijde is de afnemer vrij om New Atlantis / Shop2Dive binnen haar eigen servicenetwerk om een opgave/offerte te vragen voor een prijsopgave ter reparatie van het product. Evenzo is New Atlantis / Shop2Dive gerechtigd om in de gelegenheid gesteld te worden allereerst het product, indien herstel mogelijk is, binnen haar werkplaats en/of service-netwerk te herstellen of een vergelijkbaar product in plaats van het eerdere product te verstrekken. Indien de afnemer het product bij derden ter reparatie aanbiedt zonder hiervan New Atlantis / Shop2Dive in kennis te stellen en het product allereerst ter reparatie aan New Atlantis / Shop2Dive aan te bieden; is New Atlantis / Shop2Dive nimmer aansprakelijk voor deze kosten en zijn deze voor rekening van de afnemer.
New Atlantis / Shop2Dive is gehouden om de reparatie binnen veertien dagen na ontvangst uit te voeren tenzij door overmacht dit niet mogelijk is; New Atlantis / Shop2Dive zal in die situatie binnen veertien dagen een termijn stellen waarbinnen de reparatie is uitgevoerd. Indien hier kosten bij gemoeid zijn die niet binnen de gestelde garantie vallen zal New Atlantis / Shop2Dive op voorhand de afnemer hiervan in kennis stellen.

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens/Privacybescherming

Alle door de afnemer aan New Atlantis / Shop2Dive verstrekte persoonsgegevens zullen door New Atlantis / Shop2Dive met de grootste zorgvuldigheid worden bewaard en nimmer aan derden worden verstrekt tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer. Op schriftelijk verzoek van de afnemer zal deze binnen veertien dagen een afschrift verkrijgen van zijn/haar bij New Atlantis / Shop2Dive geregistreerde persoonsgegevens. Zo ook zal op schriftelijk verzoek van de afnemer diens gegevens bij New Atlantis / Shop2Dive worden vernietigd.

Artikel 8: Toepasselijk recht

De zetel van New Atlantis / Shop2Dive ligt in Nederland. Zodoende is het Nederlands recht van toepassing op alle door New Atlantis / Shop2Dive verrichte diensten en geleverde producten. Indien goederen en diensten door afnemer vanuit het buitenland van New Atlantis / Shop2Dive worden afgenomen, en op verzoek van de afnemer door New Atlantis / Shop2Dive in het buitenland worden verricht, zal ook in die situatie te allen tijde het Nederlands recht van toepassing zijn.